header
         
 

FIETSEN MINTJENS     AANBOD     LINKS     CONTACT           OP EN TOP JOBS    

 
 
 
   

 

FIETSEN MINTJENS > POLICY
 

Onze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkoopsovereenkomsten. Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden en ziet daardoor af van zijn eventueel bestaande eigen voorwaarden. Afwijkingen of bijkomende bedingen gelden enkel indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien tussen de bestelling en de levering verhogingen of toeslagen worden toegepast op de prijzen van de goederen die wij van onze leveranciers betrekken of overheidsmaatregelen worden afgekondigd die resultaten, welke niet als normale handelsrisico's zijn aan te merken, tot gevolg mochten hebben, zijn wij gerechtigd de verhogingen die daaruit resulteren in de prijzen van de lopende orders te verrekenen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door ons opgegeven termijnen benaderend. Overschrijding van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op enige schadevergoeding en geeft geen aanleiding tot verbreking van het contract of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien. In geval van overmacht zijn wij gemachtigd orders geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

4. Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de verzending van de goederen op kosten, risico's en verantwoordelijkheid van de klant.

5. Klachten betreffende het ontbreken van bepaalde goederen of betreffende gebreken van of schade aan de goederen evenals alle andere klachten, moeten ons binnen de 10 dagen schriftelijk ter kennis worden gebracht, op straffe van verval.

6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar contant en uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat :
a) alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van niet vervallen wissels, onmiddellijk eisbaar worden;
b) alle door ons verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen;
c) alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest afwerpen van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan;
d) alle verschuldigde bedragen die niet betaald werden binnen de 8 dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 20% en met een minimum van
50,00.
e) wij, gerechtigd zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7. Tot aan de volledige betaling, blijven de aan de klant geleverde goederen onze eigendom. De klant is verplicht ons onverwijld in kennis te stellen van alle beslagleggingen of aanspraken van derden met betrekking tot de goederen die nog onze eigendom zijn.

8. Alle geschillen van welke aard ook worden uitsluitend onderworpen aan de ter zake bevoegde rechtbanken te Antwerpen, rep. aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.

9. Alleen de Belgische wetten zijn van toepassing.

10. Ofschoon deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Fietsen Mintjens behoudt zich het recht om zonder een nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
 
 

 

 

footer
     
 
FIETSEN MINTJENS

AANBOD
IN DE KIJKER
LINKS

CONTACT
 
 


FIETSSLEUTEL VERLOREN ?